فلمینگ و کشف پنی سیلین

این کلیپ به معرفی مراحل کشف، استخراج و تولید انبوه پنی سیلین به عنوان اولین آنتی بیوتیک مورد استفاده در تاریخ پزشکی می پردازد.