مجموعه تصاویر زیبا و جذبه های هنری میکروارگانیسم ها

محتوای این مجموعه به ارایه تصاویر زیبای میکروارگانیسم ها که در طبیعت، در زیر میکروسکوپ و یا در محیط کشت گرفته شده است می پردازد. هدف از ارایه این مجموعه صرفا ارایه جذابیت‏های هنری میکروارگانیسم ‏هاست. منبع این تصاویر فضای وب بوده است.