دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکیدر حال حاضر بر اساس زمان آخرین تغییر به صورت نزولی مرتب شده است ترتیب نمایش: بر اساس زمان آخرین تغییر به صورت صعودی | بر اساس زمان تعریف

صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  24  (ادامه)
  همه

عکس انوشه كريم زاده

Facultatively extracellular

از انوشه كريم زاده در Tuesday، 27 November 2012، 7:52 PM
 

میکرو ارگانیسم هایی که قادرند در درون سلول یا خارج آن رشد کنند.

عکس انوشه كريم زاده

از طریق جفت Transplacental

از انوشه كريم زاده در Wednesday، 31 October 2012، 8:33 PM
 

عبور از طریق جفت ؛ مثلا ورود یک عفونت از خون مادر به جنین  از طریق جفت .

عکس انوشه كريم زاده

اسید چرب Fatty acid

از انوشه كريم زاده در Wednesday، 31 October 2012، 8:30 PM
 

زنجیره ی هیدروکربنی دراز با گروه کربوکسیل در انتهای آن .

عکس انوشه كريم زاده

Eclipse period

از انوشه كريم زاده در Monday، 22 October 2012، 12:27 PM
 

مدت زمان بین ورود ویروس به سلول تا ظاهر شدن ویروس بالغ و فعال در درون سلول.

عکس مريم علی پور

گندزدایی Disinfection

از مريم علی پور در Thursday، 27 September 2012، 5:56 PM
 

روند کاهش یا از بین بردن میکروارگانیسم های بیماری زا یا ویروس ها در داخل یا بر روی یک ماده به گونه ای که دیگر خطرناک تلقی نشود.


عکس انوشه كريم زاده

یوباکتر Eubacteria

از انوشه كريم زاده در Thursday، 27 September 2012، 5:56 PM
 

یک جنس از باکتری های گرم مثبت بی هوازی که از آرک باکتری ها متمایز می شوند.


عکس انوشه كريم زاده

یوتروفیک Eutrophic

از انوشه كريم زاده در Thursday، 27 September 2012، 5:54 PM
 

حالت تغذیه ی طبیعی (مناسب)


عکس انوشه كريم زاده

یوتروفیکاسیون Eutrophication

از انوشه كريم زاده در Thursday، 27 September 2012، 5:53 PM
 

رشد بیش از حد یک نوع موجود زنده که به ضرر سایر موجودات در اکوسیستم مشابه می شود.


عکس انوشه كريم زاده

یوکاریوت Eukaryote

از انوشه كريم زاده در Thursday، 27 September 2012، 5:52 PM
 

ارگانیسمی که به دلیل داشتن هسته ی واقعی محصور شده با غشا و داشتن اندامک از سلول های پروکاریوت متمایز می شود.


عکس مريم علی پور

کیست Cyst

از مريم علی پور در Thursday، 27 September 2012، 5:49 PM
 


صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  24  (ادامه)
  همه