دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکیدر حال حاضر بر اساس زمان تعریف به صورت صعودی مرتب شده است ترتیب نمایش: بر اساس زمان آخرین تغییر | بر اساس زمان تعریف به صورت نزولی

صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  24  (ادامه)
  همه

عکس دكترمجيد زارع بيدکي

تاژک Flagella

از دكترمجيد زارع بيدکي در Tuesday، 25 September 2012، 12:59 AM
 

زایده ی پروتینی طویل در سطح خارجی بعضی از باکتری ها که باعث تحرک آنها می شود.عکس دكترمجيد زارع بيدکي

ایدز AIDS

از دكترمجيد زارع بيدکي در Wednesday، 26 September 2012، 1:08 AM
 

نوعی نقص سیستم ایمنی که توسط ویروس مولد ایدز، HIV ایجاد می شود.عکس مريم علی پور

آبسه Abscess

از مريم علی پور در Monday، 3 September 2012، 4:34 PM
 

تجمع متمرکز چرک در یک بافت که بوسيله تجزيه بافت و ایجاد حفر تشکيل مي شود.


                                      

      

عکس مريم علی پور

آکتینومیست Actinomycetes

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 6:55 AM
 

باکتری های رشته‏ ای که بیشتر آن ها در تولید آنتی بیوتیک ارزشمند هستند.


عکس مريم علی پور

رنگ آمیزی اسید فاست Acid-fast stain

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 9:49 PM
 

تکنیک رنگ آمیزی برای ارگانیسم هایی از قبیل مایکوباکتریوم‏ ها که پس از جذب رنگ بازی در برابر اثر رنگ زدایی اسید مقاومت نشان می دهند. 

عکس مريم علی پور

اسیدوفیل Acidophilic

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 2:30 PM
 

اسید دوست ، نیازمند محیط اسیدی.


عکس مريم علی پور

ماکروفاژ فعال Activated macrophages

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 9:44 PM
 

ماکروفاژهایی که توسط سیتوکین ها تحریک و بزرگ می شوند و فعالیت متابولیکی پیدا می کنند و بدین ترتیب قابلیت کشندگی در آن ها افزایش می یابد.

 

 

عکس مريم علی پور

انرژی فعال سازی Activation energy

از مريم علی پور در Monday، 3 September 2012، 4:34 PM
 

حداقل انرژی لازم به منظور افزایش تراز انرژی مولکول و انجام واکنش خودبه خودی را گویند.


 

 

عکس دكترمجيد زارع بيدکي

رابرت کخ Robert Koch

از دكترمجيد زارع بيدکي در Tuesday، 25 September 2012، 12:48 AM
 

پزشک و باکتری شناس آلمانی (1843-1910) که به ویژه به دلیل کشف و جدا سازی باکتری های  مولد سیاه زخم و سل و نیز توسعه تکنیکی های میکروب شناسی معروف است.


 

عکس مريم علی پور

جایگاه فعال Active site

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 11:07 PM
 

توالی آمینواسیدی روی یک آنزیم که محل اثر سوبسترا می باشد و از آن تحت عنوان جایگاه کاتالیتیک (Catalytic site) هم یاد می شود. 


صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  24  (ادامه)
  همه