دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی


می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

ی

عکس انوشه كريم زاده

یوباکتر Eubacteria

از انوشه كريم زاده در Thursday، 27 September 2012، 5:56 PM
 

یک جنس از باکتری های گرم مثبت بی هوازی که از آرک باکتری ها متمایز می شوند.


عکس انوشه كريم زاده

یوتروفیک Eutrophic

از انوشه كريم زاده در Thursday، 27 September 2012، 5:54 PM
 

حالت تغذیه ی طبیعی (مناسب)


عکس انوشه كريم زاده

یوتروفیکاسیون Eutrophication

از انوشه كريم زاده در Thursday، 27 September 2012، 5:53 PM
 

رشد بیش از حد یک نوع موجود زنده که به ضرر سایر موجودات در اکوسیستم مشابه می شود.


عکس انوشه كريم زاده

یوکاریوت Eukaryote

از انوشه كريم زاده در Thursday، 27 September 2012، 5:52 PM
 

ارگانیسمی که به دلیل داشتن هسته ی واقعی محصور شده با غشا و داشتن اندامک از سلول های پروکاریوت متمایز می شود.