دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی


می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

گ

عکس انوشه كريم زاده

گاستروآنتریت Gastroenteritis

از انوشه كريم زاده در Thursday، 27 September 2012، 5:47 PM
 

التهاب معده و روده با علایمی هم چون  تهوع ،اسهال و استفراغ و درد شکم.


عکس انوشه كريم زاده

گاماگلوبولین Gamma globulin

از انوشه كريم زاده در Thursday، 27 September 2012، 5:42 PM
 

یکی از پروتئین های سرم خون دارای کمترین سرعت حرکت در میدان الکتروفورز و بیشترین ایمونوگلوبولین های موجود در خون.


عکس انوشه كريم زاده

گامت Gametes

از انوشه كريم زاده در Thursday، 27 September 2012، 5:42 PM
 

هر یک از سلول های هاپلوئید نر (اسپرم) و ماده (تخمک ) که برای آغاز تکامل فرد جدید آمیزش آن ها در روند تولیدمثل جنسی ضروری است.


عکس مريم علی پور

گروه کربوکسیل Carboxyl group

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 6:21 PM
 

بنیان کربوکسیل با ساختار COOH-- که از دو بخش کربونیل (RR'C=O) و هیدروکسیل (R-O-H) تشکیل شده است. 

عکس مريم علی پور

گندزدا Disinfectant

از مريم علی پور در Thursday، 27 September 2012، 5:45 PM
 

عاملی مانند گرما، تابش و یا یک ماده شیمیایی که باعث از بین بردن، خنثی کردن و ممانعت از رشد میکروارگانیسم های حامل بیماری می شود. این واژه بیشتر برای مواد شیمیایی مانند فنول استفاده می شود و از آن جایی که بیش از حد قوی می باشد برای بافت های زنده استفاده نمی گردد. گندزداهای شیمیایی همیشه در مقابل تشکیل اسپور باکتریایی موثر نیستند.


عکس مريم علی پور

گندزدایی Disinfection

از مريم علی پور در Thursday، 27 September 2012، 5:56 PM
 

روند کاهش یا از بین بردن میکروارگانیسم های بیماری زا یا ویروس ها در داخل یا بر روی یک ماده به گونه ای که دیگر خطرناک تلقی نشود.