دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی


می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  (ادامه)
  همه

ک

عکس مريم علی پور

کاتابولیت Catabolite

از مريم علی پور در Thursday، 27 September 2012، 12:48 AM
 

ماده تولید شده طی فرایند کاتابولیسم.


عکس مريم علی پور

کاتابولیسم Catabolism

از مريم علی پور در Wednesday، 26 September 2012، 12:06 AM
 

تجزیه متابولیک مولکول های پیچیده به انواع ساده تر آن که اغلب با آزاد شدن انرژی همراه است.

 

عکس مريم علی پور

کاتالاز Catalase

از مريم علی پور در Tuesday، 28 August 2012، 7:15 PM
 

آنزیمی که تجزیه پراکسید هیدروژن به مولکول های اکسیژن و آب را کاتالیز می کند. از این آنزیم در افتراق استافیلوکوک ها از استرپتوکوک ها در آزمایشگاه میکروب شناسی استفاده می شود.


عکس مريم علی پور

کاتالیزور Catalyst

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 6:16 PM
 

ماده ای که می تواند باعث تغییر درسرعت (معمولا افزایش) یک واکنش شیمیایی شود بدون آن که خود در واکنش مصرف شود.


 

عکس مريم علی پور

کاتیون Cation

از مريم علی پور در Tuesday، 28 August 2012، 5:43 PM
 

به یون با بار مثبت گفته می شود.


 

عکس مريم علی پور

کاریوژنیک Cariogenic

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 6:20 PM
 

کمک کننده به پیشرفت پوسیدگی در دندان و استخوان. این واژه اغلب در زمینه توصیف غذاهای شیرین موثر در پوسیدگی دندان استفاده می شود.

 

عکس مريم علی پور

کدون Codon

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 1:42 AM
 

دنباله ای از سه نوکلئوتید مجاور در یک رشته اسید نوکلئیک (مانند DNA) که به منزله کد ژنتیکی برای یک اسید آمینه خاص است که باید به یک زنجیره پلی پپتیدی در طی سنتز پروتئین اضافه شود. برخی از اسیدهای آمینه با بیش از یک کدون کد می شوند و برخی از کدون ها علامت اسید آمینه خاصی نیستند، بلکه علامت توقف سنتز پروتئین هستند.


عکس مريم علی پور

کربوهیدرات Carbohydrate

از مريم علی پور در Wednesday، 26 September 2012، 12:26 AM
 

ترکیبی که حاوی اتم های کربن، هیدروژن و اکسیژن در نسبت های 1:2:1 می باشد.

عکس مريم علی پور

کروماتوفور Chromatophore

از مريم علی پور در Thursday، 27 September 2012، 1:27 AM
 

اندامک رنگدانه دار تخصصی در باکتری های خاص و سیانوباکتری ها.


عکس انوشه كريم زاده

کروماتوگرافی گاز Gas chromatography

از انوشه كريم زاده در Thursday، 27 September 2012، 1:27 AM
 

نوعی از کروماتوگرافی برای جداکردن اجزای گازی یک ماده که طی آن  یک گاز خنثی ، بخارات مواد را حرکت می دهد تا در طول ستونی از یک ماده ی خنثی ، اجزا از یکدیگر جدا شوند.صفحه:  1  2  3  4  (ادامه)
  همه