دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی


می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

پ

عکس مريم علی پور

پلاسمید کونژوگه Conjugative plasmid

از مريم علی پور در Thursday، 27 September 2012، 12:29 AM
 

 پلاسمید یک DNA حلقوی دورشته ای اضافی دربسیاری از باکتری هاست. و معمولا از کروموزم باکتری ها کوچک تر است. فاکتورF یا فاکتور باروری یک پلاسمید است .باکتری هایی که دارای این فاکتور باشند فرستنده یا Donor نامیده می شوند و سویه ای که فاکتور F ندارد بعنوان  پذیرنده مواد ژنتیکی در طول هم یوغی عمل میکند.

 

عکس انوشه كريم زاده

پوشش Envelope

از انوشه كريم زاده در Thursday، 27 September 2012، 12:29 AM
 

غشا یا ساختار احاطه کننده ی سیتوپلاسم سلول که در باکتری شناسی به مجموعه ی کپسول ، دیواره ی سلولی و غشای پلاسمایی باهم اطلاق می شود.


عکس انوشه كريم زاده

پیوند استری Ester linkage

از انوشه كريم زاده در Thursday، 27 September 2012، 12:46 AM
 

هریک از کلاس ترکیبات آلی (در لیپیدها و نوکلوئیک اسیدها ) که از ترکیب یک الکل و اسید و خارج شدن آب به وجود می آید.


عکس مريم علی پور

پیوند کووالانسی Covalent bond

از مريم علی پور در Thursday، 27 September 2012، 12:47 AM
 

پیوند شیمیایی قوی که با اشتراک الکترون بین اتم ها شکل می گیرد.