دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی


می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

ه

عکس مريم علی پور

هم یوغی Conjugation

از مريم علی پور در Thursday، 27 September 2012، 12:26 AM
 

تبادل یک طرفه ژنی بین باکتری ها از طریق اتصال سلولی، مثلا از طریق این فرایند می توان مقاومت به آنتی بیوتیک ها را از یک سلول باکتریایی به دیگری منتقل کرد.


 

 

عکس مريم علی پور

همانند سازی دی ان ای DNA replication

از مريم علی پور در Wednesday، 26 September 2012، 12:57 AM
 

یک فرایند بیولوژیکی اساسی که در تمام موجودات زنده (یوکاریوت و پروکاریوت) رخ می دهد ولی مکانیسم آن متفاوت است. در این فرایند از مولکول DNA موجود به عنوان الگوبرای سنتز رشته های DNA جدید استفاده می شود.درانسان و سایر یوکاریوت ها همانندسازی در هسته صورت می گیرد.


عکس مريم علی پور

همسفرگی Commensalism

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 1:33 AM
 

نوعی رابطه همزیستی است که در آن یک جمعیت (یا فرد) سود می برد و جمعیت دیگر نه بهره می برد و نه صدمه می بیند.