دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی


می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

ن

عکس مريم علی پور

ناقل سالم Carrier

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 6:19 PM
 

فردی که به عنوان میزبان یک عامل عفونی یا پاتوژن بالقوه است ولی علایم ظاهری بیماری را نشان نمی دهد، در عین حال می تواند عفونت را به سایرین انتقال دهد.


 

عکس مريم علی پور

ناقل مشابه سازی Cloning vehicle

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 1:46 AM
 

تکرار قطعه ای از DNA  که ژن های آن برای هدف تکثیر (همسان سازی) تعریف شده اند.


عکس مريم علی پور

نشانگردی ان ای DNA probe

از مريم علی پور در Thursday، 27 September 2012، 12:26 AM
 

قطعاتی از DNA  یا RNA  با طول متغیر(معمولا بین 100 تا 1000 باز طول دارد)که با مواد رادیواکتیو نشان دار شده است. از این قطعات برای شناسایی حضور توالی نوکلئوتیدی مکمل استفاده می شود که در طی آن پروب پس از دناتوره شدن (با استفاده از گرما یا تحت شرایط قلیایی) با DNA تک رشته هدف جفت می شود.