دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی


می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

ف

عکس مريم علی پور

فاز مرگ Death phase

از مريم علی پور در Thursday، 27 September 2012، 12:08 AM
 

مرحله ای که در آن تعداد باکتری های زنده در یک جمعیت به صورت نمایی کاهش می یابد.


عکس مريم علی پور

فاکتور محرک کلنی Colony stimulating factor

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 1:36 AM
 

سیتوکین هایی که توسط سلول های لنفوسیت T ساخته می شوند و با تحریک سلول های مادر چند ظرفیتی در مغز استخوان سبب تولید انواع سلول های خونی از جمله اینترلوکین 3 می شوند.


 

عکس مريم علی پور

فیلامنت محوری Axial filament

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 11:38 PM
 

ارگان حرکتی در باکتری های مارپیچی (اسپیروکت ها) که از جنس پروتئین است و نوعی تاژک درونی در این باکتری ها در نظر گرفته می شود. فیلامنت محوری در فضای پری پلاسمیک و در امتداد راستای طولی پیکره اسپیروکت قرار دارد.