دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی


می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

ش

عکس مريم علی پور

شاخص آنتی ژنی Antigenic determinant

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 11:30 PM
 

 ازاجزای ساختاری مولکول آنتی ژن می باشد که آنتی ژن از این طریق به آنتی بادی مربوطه متصل می شود.


 

 

عکس انوشه كريم زاده

شبکه آندوپلاسمی Endoplasmic reticulum

از انوشه كريم زاده در Wednesday، 26 September 2012، 11:55 PM
 

نوعی اندامک بسیار ریز از جنس غشا که تقریبا در تمام سلول های گیاهی و یوکاریوت وجود دارد و شامل شبکه ای متصل به هم از توبول ها ، کیسه های صاف و وزیکول هاست که از پوشش هسته تا سطح سلول گسترش یافته و به دو نوع سخت و نرم دیده می شود.عکس مريم علی پور

شمارش مستقیم میکروسکوپی Direct microscopic count

از مريم علی پور در Thursday، 27 September 2012، 12:00 AM
 

عکس تكتم لساني

شکلات آگار Chocolate Agar

از تكتم لساني در Wednesday، 29 August 2012، 5:34 PM
 

محیط کشتی است که در آن برخی مکروارگانیسم‏های مشکل پسند که برای رشد خود نیاز به گلبول‏های لیز شده دارند رشد می‏کنند. 


عکس مريم علی پور

شیمیو اتوتروف Chemoautotrophs

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 7:05 PM
 

موجودات زنده ای که از مواد شیمیایی غیر آلی به عنوان منبع انرژی و از CO2 به عنوان منبع اصلی کربن استفاده می کنند و مواد مغذی خود را از طریق اکسیداسیون ترکیبات شیمیایی معدنی به دست می آورند.


عکس مريم علی پور

شیمیو هتروتروف Chemoheterotroph

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 2:14 AM
 

 ارگانیسم هایی که از انرژی شیمیایی و منبع آلی کربن استفاده می کنند و مواد مغذی خود را از طریق اکسیداسیون ترکیبات آلی به دست می آورد.