دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی


می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  (ادامه)
  همه

س

عکس مريم علی پور

ساختارهای مکمل Complementary structures

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 1:20 AM
 

هر دو مولکولی که به واسطه پیوندهای ضعیفی که بینشان وجود دارد با یکدیگر جفت شده و مکمل یکدیگرند.


عکس مريم علی پور

سربرواسپاینال Cerebrospinal

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 6:08 PM
 

مربوط به مغز و نخاع.


عکس مريم علی پور

سرطان Cancer

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 6:25 PM
 

هر نوع رشد بدخیم یا تومور، ناشی از تقسیم سلولی غیر طبیعی و غیر قابل کنترل که ممکن است از طریق سیستم لنفاوی و یا جریان خون به سایر نقاط بدن گسترش (متاستاز) یابد.

عکس انوشه كريم زاده

سرکوب با محصول نهایی End product repression

از انوشه كريم زاده در Wednesday، 26 September 2012، 5:47 PM
 

مهار فعالیت ژن به وسیله محصول نهایی یک مسیر بیوسنتز.


عکس مريم علی پور

سلول سی دی CD-8 cell 8

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 6:14 PM
 

سلول لنفوسیت T که مولکول CD-8  روی سطح آن باند شده است و در سرکوب سیستم ایمنی، سرکوب میتوژن القا شده و تولید آنتی بادی اختصاصی نقش دارد و در این راستا به همکاری مولکول CD-4 نیاز دارد.


 

عکس مريم علی پور

سلولاز Cellulase

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 6:11 PM
 

آنزیمی که عمدتا توسط باکتری ها، قارچ ها وپروتوزوا ها تولید می شود، واکنش هیدرولیز سلولز را کاتالیز می کند و سلولز را به زیر واحدهای گلوکز می شکند.


عکس مريم علی پور

سلولز Cellulose

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 6:10 PM
 

مولکول کربوهیدرات پیچیده ای است که جز اصلی دیواره سلولی در اغلب گیاهان را تشکیل می دهد.این پلی ساکارید بلند زنجیر از زیر واحد های گلوکز ساخته شده است.

عکس انوشه كريم زاده

سنجش جاذب ایمنی با آنزیم نشان دارشده Enzyme-linked immunosorbent assay

از انوشه كريم زاده در Wednesday، 26 September 2012، 11:35 PM
 

روش عمومی در بیوشیمی غربالگری است ویک آزمایش استاندارد برای کشف ویروس در خون است و امروزه در بیمارستانها برای تشخیص ایدز استفاده می شود . در این تست برای تشخیص آنتی ژن یا انتی بادی خاص از آنتی بادی نشان دار شده با آنزیم استفاده می شود.


عکس دكترمجيد زارع بيدکي

سیاه زخم Athrax

از دكترمجيد زارع بيدکي در Tuesday، 25 September 2012، 7:43 PM
 

نوعی بیماری مشترک انسان و دام که ممکن است به یکی از اشکال پوستی، گوارشی و تنفسی بروز می کند. نوع تنفسی بسیار خطرناک است و می تواند با ایجاد سپتی سمی شدید منجر به مرگ گردد.
عکس مريم علی پور

سیتوتوکسیک Cytotoxic

از مريم علی پور در Wednesday، 26 September 2012، 11:36 PM
 

هر عامل یا فرایندی که سلول ها را می کشد. شیمی درمانی و پرتو درمانی از انواع درمان های سیتوتوکسیک به شمار می آیند.

 


صفحه:  1  2  (ادامه)
  همه