دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی


می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

ر

عکس دكترمجيد زارع بيدکي

رابرت کخ Robert Koch

از دكترمجيد زارع بيدکي در Tuesday، 25 September 2012، 12:48 AM
 

پزشک و باکتری شناس آلمانی (1843-1910) که به ویژه به دلیل کشف و جدا سازی باکتری های  مولد سیاه زخم و سل و نیز توسعه تکنیکی های میکروب شناسی معروف است.


 

عکس انوشه كريم زاده

راه انتنر دودروف Entner-Doudoroff pathway

از انوشه كريم زاده در Wednesday، 26 September 2012، 4:20 PM
 

یکی از انواع گلیکولیز مختص پروکاریوت ها که در آن گلوکز با  تولید 6 فسفو گلوکونات و دهیدراته کردن آن به پیرووات و گلیسر آلدهید 3 فسفات تبدیل می شود.


عکس مريم علی پور

رنگ آمیزی اسید فاست Acid-fast stain

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 9:49 PM
 

تکنیک رنگ آمیزی برای ارگانیسم هایی از قبیل مایکوباکتریوم‏ ها که پس از جذب رنگ بازی در برابر اثر رنگ زدایی اسید مقاومت نشان می دهند. 

عکس مريم علی پور

روشن سازی زمینه تاریک Dark-field illumination

از مريم علی پور در Wednesday، 26 September 2012، 5:48 PM
 

فرم بررسی میکروسکوپی یک ماده زنده به وسیله نور پراکنده، نمونه در برابر یک پس زمینه تاریک درخشان به نظر می رسد.