دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی


می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  (ادامه)
  همه

د

عکس مريم علی پور

داکسی ریبونوکلئیک اسید Deoxyribonucleic acid

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 2:32 PM
 

یک اسید نوکلئیک که به عنوان یک درشت مولکول در سلول حامل اطلاعات ژنتیکی است.از دو زنجیره طویل از نوکلئوتید ها به شکل مارپیچ دوگانه تشکیل یافته است.ترتیب و توالی نوکلئوتید ها خصوصیات وراثتی را معین می کند.

عکس مريم علی پور

درم Dermis

از مريم علی پور در Wednesday، 26 September 2012، 2:32 PM
 

 لایه بافت همبند پوست که در زیر اپی درم قرار گرفته است و حاوی پایانه های عصبی، غدد عرق، غدد سباسه، خون و عروق لنفاوی است. همچنین کوریوم، کوتیس و درما نامیده می شود.

 

عکس انوشه كريم زاده

درون هم زیستی Endosymbiont

از انوشه كريم زاده در Wednesday، 26 September 2012، 2:35 PM
 

یک نوع هم زیستی است که در ان یک ارگانیسم در داخل سلول یک موجود زنده ی دیگر زندگی می کند و این دو به طور معمول به عنوان یک ارگانیسم تک رفتار شناخته می شوند.


عکس مريم علی پور

دمل Carbuncle

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 11:22 PM
 

نوعی عفونت باکتریایی دردناک که عمدتا ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس است و در پوست و بافت زیرجلدی ظاهر می شود. دمل معمولا دهانه های مختلفی دارد و از طریق آن ها چرک خارج می گردد.


 

عکس مريم علی پور

دمنشیا Dementia

از مريم علی پور در Wednesday، 26 September 2012، 2:39 PM
 

عکس مريم علی پور

دناتوراسیون Denaturation

از مريم علی پور در Wednesday، 26 September 2012، 3:18 PM
 

فرایندی که در آن ساختار سه بعدی مولکول پروتئین در معرض مواد شیمیایی یا عوامل فیزیکی (گرما، اسید، حلال ها و...) تغییر می کند (می شکند) وباعث می شود پروتئین از نظر بیولوژیکی غیر فعال گردد. این فرایند همچنین در مورد از هم گسیختن ساختار اسید نوکلئیک کاربرد دارد.(تفکیک DNA دورشته ای به تک رشته ای با حرارت دادن)


عکس مريم علی پور

دی ان ای لیگاز DNA ligase

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 2:32 PM
 

آنزیمی که به عنوان کاتالیزور شکستگی در یک رشته DNA را با سنتز پیوند بین نوکلئوتید های مجاور ترمیم می کند. در برخی شرایط این آنزیم دو انتهای DNA را به هم متصل می کند ودر برخی مواقع شکستگی RNA را تعمیر می کند.


عکس مريم علی پور

دی ساکارید Disaccharide

از مريم علی پور در Wednesday، 26 September 2012، 3:18 PM
 

اصطلاح کلی برای کربوهیدرات هایی که از اتحاد دو مولکول مونوساکارید شکل گرفته اند.ساکاروز رایج ترین قند دی ساکارید می باشد.

 

عکس مريم علی پور

دیاپدز Diapedesis

از مريم علی پور در Wednesday، 26 September 2012، 3:50 PM
 

عکس مريم علی پور

دیفوزیون Diffusion

از مريم علی پور در Wednesday، 26 September 2012، 4:03 PM
 


صفحه:  1  2  (ادامه)
  همه