دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی


می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

ج

عکس مريم علی پور

جار بی هوازی Anaerobic jar

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 8:18 PM
 

محفظه شیشه ای که با تکنیک های مختلف (پمپ خلاء و یا استفاده از گاز پک) اکسیژن آن خارج می گردد تا محیطی مناسب برای رشد میکروارگانیسم های بی هوازی شود. 

عکس مريم علی پور

جایگاه آلوستریک Allostric site

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 11:02 PM
 

بعضي از آنزيمها مي‌توانند همچنين با مولكولهاي ديگر در قسمت پروتئيني آنزيم غير از جايگاه فعال اتصال يابند. اين محل ها به عنوان جايگاه آلوستريكي ناميده مي‌شود. این اتصال فعالیت آنزیم را تغییر می دهد.
عکس مريم علی پور

جایگاه فعال Active site

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 11:07 PM
 

توالی آمینواسیدی روی یک آنزیم که محل اثر سوبسترا می باشد و از آن تحت عنوان جایگاه کاتالیتیک (Catalytic site) هم یاد می شود. 

عکس مريم علی پور

جایگاه کاتالیزوری Catalytic site

از مريم علی پور در Tuesday، 28 August 2012، 3:45 PM
 

توالی آمینو اسیدی روی یک آنزیم که محل اثر سوبسترا می باشد و از آن تحت عنوان جایگاه کاتالیتیک (active site) هم یاد می شود.

عکس مريم علی پور

جذب سطحی Adsorption

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 9:30 PM
 

وابستگی یک ماده به سطح ماده دیگر. 

 

عکس مريم علی پور

جلبک Algae

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 9:13 PM
 

سلسله بزرگ و متنوعی از ارگانیسم های یوکاریوت فتوسنتز کننده اولیه که به شکل تک سلولی و پر سلولی یافت می شوند.عکس انوشه كريم زاده

جنین تخم مرغ Embryonated chicken egg

از انوشه كريم زاده در Wednesday، 26 September 2012، 3:12 PM
 

تخم مرغی که شامل جوجه ی در حال تکامل است.


عکس مريم علی پور

جوانه زدن Budding

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 6:27 PM
 

 

یک روش تولید مثل غیر جنسی که دربرخی از موجودات تک سلولی مانند مخمرها دیده می شود و با انقباض و جدایی بخشی از والد و در نهایت ایجاد یک سلول دختر جدید همراه است.