دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی


می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  (ادامه)
  همه

ت

عکس دكترمجيد زارع بيدکي

تاژک Flagella

از دكترمجيد زارع بيدکي در Tuesday، 25 September 2012، 12:59 AM
 

زایده ی پروتینی طویل در سطح خارجی بعضی از باکتری ها که باعث تحرک آنها می شود.عکس مريم علی پور

تراکم موجودات زنده Biomass

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 6:36 PM
 

جرم کل تمام موجودات زنده در یک محیط خاص.


عکس انوشه كريم زاده

ترمیم با خارج کردن Excision repair

از انوشه كريم زاده در Wednesday، 26 September 2012، 1:19 PM
 

مکانیسم ترمیم DNA با خارج کردن نوکلئوتید آسیب دیده و جایگزین کردن آن با نوکلئوتید سالم و مکمل با زنجیره ی مقابل.


عکس انوشه كريم زاده

تست الیزا ELISA

از انوشه كريم زاده در Wednesday، 26 September 2012، 1:19 PM
 

رجوع شود به Enzyme - linked immunosorbent assay عکس مريم علی پور

تست فیکساسیون کمپلمان Complement fixation test

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 1:27 AM
 

یک روش سرولوژیکی که در طی آن ازمصرف کمپلمان جهت تعیین و اندازه گیری آنتی بادی ها، آنتی ژن ها یا هر دو استفاده می شود.


عکس مريم علی پور

تضعیف شده Attenuated

از مريم علی پور در Wednesday، 26 September 2012، 2:20 PM
 

تعدیل شده، به گونه ای که در شرایط عادی ایجاد بیماری نمی کند. این واژه معمولا برای بیان نوع ارگانیسم های مورد استفاده در جریان تولید واکسن های زنده  (Attenuated Vaccines) به کار می رود.

عکس مريم علی پور

تغییر آنتی ژنی Antigenic shift

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 7:54 PM
 

تغییرات ناگهانی و عمده ای که ممکن است در آنتی ژن های یک میکروارگانیسم رخ دهد که به ویژه در ویروس آنفولانزا دیده می شود.عکس مريم علی پور

تقسیم دوتایی Binary fission

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 6:43 PM
 

روش تولید مثل غیر جنسی، که شامل تقسیم سلول مادر به دو سلول دختر است.


عکس مريم علی پور

تنفس بی هوازی Anaerobic respiration

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 10:51 PM
 

فرایند متابولیسمی که طی آن الکترون ها توسط زنجیره انتقال الکترون به یک مولکول پذیرنده غیر آلی غیر از اکسیژن منتقل می شوند، بیشترین مولکول های پذیرنده الکترون شامل کربنات ها، سولفات ها و نیترات ها هستند. 

عکس مريم علی پور

تولید مثل غیر جنسی Asexually

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 7:45 PM
 

تولید مثل بدون اتحاد گامت نر و ماده. مانند تقسیم دوتایی، جوانه زدن.


 


صفحه:  1  2  (ادامه)
  همه