دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی


می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  (ادامه)
  همه

ب

عکس مريم علی پور

باروفیل Barophile

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 2:31 PM
 

باکتری که قابلیت رشد در فشار بالا را دارد.

 

عکس مريم علی پور

باز آنالوگ یا آنالوگ نوکلئوزیدی Base analog

از مريم علی پور در Wednesday، 26 September 2012، 1:09 AM
 

آنالوگ های شیمیایی یکی از بازهای پورین یا پیریمیدین که به اندازه ای شباهت دارد که می تواند به جای یک باز طبیعی در ساختار DNA قرار بگیرد. این آنالوگ های نوکلئوزیدی  (Nucleoside analogue) اساس ساختمان شیمیایی بعضی از داروهای ضد ویروسی را تشکیل می دهند؛ زیرا با قرار گرفتن در داخل زنجیره در حال ساخت ژنوم ویروسی از ادامه همانند سازی یا نسخه برداری ژنوم جلوگیری می‏ کنند.

 

عکس مريم علی پور

بازال بادی Basal body

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 2:31 PM
 

یک ساختار سلولی که با تشکیل مژه و تاژک مرتبط است و مشابه سانتریول می باشد. به آن گرانول پایه نیز گفته می شود.

 

 

عکس مريم علی پور

بازدارندگی کاتابولیتی Catabolite repression

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 10:07 PM
 

یک مکانیسم نظارتی درون سلولی در باکتری ها که به موجب آن قند یا هر منبع کربن دیگر که به عنوان واسطه در کاتابولیسم هستند مانع از تشکیل آنزیم های القایی می شوند. (مهار فعالیت یک ژن با تاثیر کاتابولیت خفیف شده)
عکس مريم علی پور

بازوفیل Basophil

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 2:31 PM
 

از انواع گرانولوسیت های در گردش که شباهت ساختمانی و عملی با ماستوسیت ها دارد و دارای گرانول های حاوی واسطه های شیمیایی مشابه ماستوسیت ها می باشد و در پاسخ به عفونت های انگلی و واکنش های آلرژیک افزایش می یابد. 

 

عکس انوشه كريم زاده

بافت لنفاوی مربوط به روده GALT

از انوشه كريم زاده در Wednesday، 26 September 2012، 1:06 AM
 

رجوع شود به gut-associated lymphoid tissue.


عکس مريم علی پور

بافر Buffer

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 6:26 PM
 

ماده ای که از تغییر در اسیدیته محلول  به خصوص در زمانی که یک اسید یا باز به محلول اضافه می شود یامحلول رقیق می گردد، جلوگیری می کند.


 

عکس دكترمجيد زارع بيدکي

باکتری ها Bacteria

از دكترمجيد زارع بيدکي در Wednesday، 26 September 2012، 1:12 AM
 

سلسله بزرگی از ارگانیسم های پروکاریوتیک که اتدازه آنها معمولا در حد چند میکرومتر است و ایتدایی ترین موجودات زنده شناخته می شوند.
عکس مريم علی پور

باکتری کش Bactericidal

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 6:53 PM
 

عاملی که باکتری ها را از بین می برد یا به شکل غیر قابل برگشتی از تکثیر آنها جلوگیری می‏ کند.


 

عکس مريم علی پور

باکتریمی Bacteremia

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 2:31 PM
 

پیدایش باکتری ها در جریان خون به هر علتی از جمله زخم، عفونت و یا عمل جراحی.  باکتریمی به طور بالقوه می تواند به سپتی سمی (گند خونی) یا سپسیس کشنده منجر شود.


صفحه:  1  2  (ادامه)
  همه