دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی


می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  5  (ادامه)
  همه

ا

عکس انوشه كريم زاده

ائوزینوفیل Eosinophil

از انوشه كريم زاده در Tuesday، 25 September 2012، 3:38 PM
 

یک نوع لکوسیت گرانولر (دارای هسته)عکس انوشه كريم زاده

ائوزینوفیلیک Eosinophilic

از انوشه كريم زاده در Tuesday، 25 September 2012، 3:41 PM
 

1- آن چه با ائوزین رنگ می پذیرد .2- مربوط به ائوزینوفیلی (افزایش غیرطبیعی ائوزینوفیل در خون)


عکس مريم علی پور

اتوتروف Autotroph

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 6:56 AM
 

ارگانیسم هایی هستند که با استفاده از CO2 هوا به عنوان منبع کربن همهٔ مواد آلی مورد نیاز خود را به تنهایی می‌سازند. بعضی از اعضای این گروه انرژی مورد استفاده برای سوخت و ساز خود را از نور به دست می‌آورند و در نتیجه فتوسنتزکننده نیز محسوب می‌شوند که به نام فتو اتوتروف نامیده می شوند. بعضی دیگر انرژی خود را از شکستن ترکیبات شیمیایی بدست می آورند و به همین دلیل شیمیو اتوتروف نامیده می شوند.


عکس مريم علی پور

اتوکلاو Autoclave

از مريم علی پور در Monday، 3 September 2012، 4:31 PM
 

دستگاهی که در آن از تاثیر گرما و فشار بخار آب برای کشتن میکروارگانیسم ها و استریل کردن مواد پایدار به حرارت و رطوبت استفاده می شود.


عکس انوشه كريم زاده

اتیدیوم بروماید Ethidium bromide

از انوشه كريم زاده در Tuesday، 25 September 2012، 3:42 PM
 

یک ترکیب رنگی و عامل اینترکالیتینگ که در بین بازهای DNA قرار می گیرد و به عنوان عامل سرطان زا شناخته می شود.


عکس مريم علی پور

اثر سیتوپاتیک Cytopathic effect

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 3:47 PM
 

تغییرات دژنراتیو در سلول (به خصوص در کشت بافت) و در ارتباط با تکثیر ویروس خاص.در شرایطی که گسترش ویروس توسط یک آگار یا ماده مناسب دیگرمحدود شده است. اثر سیتوپاتیک منجر به تشکیل پلاک می شود.


عکس مريم علی پور

ادجونت Adjuvant

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 6:56 AM
 

عاملی که با اتصال به آنتی ژن موجب افزایش پاسخ ایمنی میزبان علیه آنتی ژن می شود.(خاصیت آنتی ژنیک آنتی ژن را افزایش می دهد)


 

عکس انوشه كريم زاده

ادم Edema

از انوشه كريم زاده در Tuesday، 25 September 2012، 3:46 PM
 

تجمع غیر طبیعی مایع در فضای بین سلولی بدن.


عکس مريم علی پور

ادهزین Adhesin

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 6:56 AM
 

کربوهیدرات خاص متصل به پروتئین در سطح باکتری که در اتصال و چسبندگی ارگانیسم به سطح نقش دارد.
عکس مريم علی پور

ارائه آنتی ژن Antigen presentation

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 3:59 PM
 


صفحه:  1  2  3  4  5  (ادامه)
  همه