دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکیدر حال حاضر بر اساس زمان آخرین تغییر به صورت صعودی مرتب شده است ترتیب نمایش: بر اساس زمان آخرین تغییر به صورت نزولی | بر اساس زمان تعریف

صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  24  (ادامه)
  همه

عکس مريم علی پور

ادهزین Adhesin

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 6:56 AM
 

کربوهیدرات خاص متصل به پروتئین در سطح باکتری که در اتصال و چسبندگی ارگانیسم به سطح نقش دارد.
عکس مريم علی پور

آدنوزین مونو فسفات حلقوی cAMP

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 2:26 PM
 

مولکولی حلقوی که از آدنوزین تری فسفات مشتق می شود و یک پیامبر ثانویه در سطح سلولی است. این مولکول تنظیم تعداد زیادی از فعالیت های متابولیک را در این سطح بر عهده دارد و میانجی اثر بسیاری از هورمون ها می باشد.

 

 

عکس انوشه كريم زاده

آندمیک Endemic

از انوشه كريم زاده در Tuesday، 25 September 2012، 2:29 PM
 

موجود یا معمولا شایع در یک جمعیت

عکس مريم علی پور

ارگانیسم بی هوازی Anaerobic organism

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 2:29 PM
 

میکروارگانیسمی که تنها در نبود اکسیژن رشد می کنند.


 

عکس مريم علی پور

اسیدوفیل Acidophilic

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 2:30 PM
 

اسید دوست ، نیازمند محیط اسیدی.


عکس مريم علی پور

اسید آمینه Amino acid

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 2:30 PM
 

واحد تشکیل دهنده پروتئین ها.

عکس مريم علی پور

اگزوتروف Auxotroph

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 2:31 PM
 

میکروارگانیسم جهش یافته آزمایشگاهی که برای رشد به یک فاکتور رشد آلی نیاز دارد.

 

عکس مريم علی پور

باروفیل Barophile

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 2:31 PM
 

باکتری که قابلیت رشد در فشار بالا را دارد.

 

عکس مريم علی پور

بازال بادی Basal body

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 2:31 PM
 

یک ساختار سلولی که با تشکیل مژه و تاژک مرتبط است و مشابه سانتریول می باشد. به آن گرانول پایه نیز گفته می شود.

 

 

عکس مريم علی پور

بازوفیل Basophil

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 2:31 PM
 

از انواع گرانولوسیت های در گردش که شباهت ساختمانی و عملی با ماستوسیت ها دارد و دارای گرانول های حاوی واسطه های شیمیایی مشابه ماستوسیت ها می باشد و در پاسخ به عفونت های انگلی و واکنش های آلرژیک افزایش می یابد. 

 


صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  24  (ادامه)
  همه