دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکیدر حال حاضر بر اساس زمان آخرین تغییر به صورت صعودی مرتب شده است ترتیب نمایش: بر اساس زمان آخرین تغییر به صورت نزولی | بر اساس زمان تعریف

صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  24  (ادامه)
  همه

عکس مريم علی پور

کلامیدوسپور Chlamydospore

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 2:08 AM
 

دیواره ضخیم اسپور غیر جنسی قارچ که از رشته های نخ مانند که تشکیل میسلیوم  را می دهند مشتق می شود و آن راقادر به زنده ماندن در شرایط نامطلوب می کند.عکس مريم علی پور

کموتاکسی Chemotaxis

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 2:10 AM
 

حرکت یک ارگانیسم یا سلول در پاسخ به یک ماده شیمیایی. (در جهت شیب غلظت شیمیایی یا به دور از محرک شیمیایی که براین اساس به ترتیب به انواع مثبت و منفی تقسیم می شود.)


عکس مريم علی پور

شیمیو هتروتروف Chemoheterotroph

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 2:14 AM
 

 ارگانیسم هایی که از انرژی شیمیایی و منبع آلی کربن استفاده می کنند و مواد مغذی خود را از طریق اکسیداسیون ترکیبات آلی به دست می آورد.


 

عکس مريم علی پور

آنیون Anion

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 6:55 AM
 

به یون با بار منفی گفته می شود.

عکس مريم علی پور

آکتینومیست Actinomycetes

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 6:55 AM
 

باکتری های رشته‏ ای که بیشتر آن ها در تولید آنتی بیوتیک ارزشمند هستند.


عکس مريم علی پور

آگار Agar

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 6:55 AM
 

نوعی پلی ساکارید ژله ای که در حال حاضر برای جامد کردن محیط‏های کشت میکروبی استفاده می شود. در دمای متعارف رشد باکتری ها (37-40)  جامد است و تاکنون هیچ باکتری قادر به تجزیه آن نبوده است. آگار از نوعی جلبک های قرمز دریایی استخراج می شود و شامل دو پلی ساکارید آگاروز و آگاروپکتین است که 70 درصد آن را آگاروز تشکیل می دهد.

 

 

عکس مريم علی پور

آگاروز Agarose

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 6:55 AM
 

به آگار با درصد خلوص و شفافیت بالا گفته می شود، که به عنوان ژل الکتروفورز کاربرد دارد.


 

عکس مريم علی پور

آگلوتیناسیون Agglutination

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 6:55 AM
 

 واکنش به هم چسبیدن میکروارگانیسم ها و آنتی بادی ایجاد شده بر علیه آنها. آگلوتیناسیون در آزمایشگاه بر روی لام اسلایدی انجام می شود و معمولا با چشم غیر مسلح دیده می شود. از آگلوتیناسیون به عنوان یک روش سرولوژیکی در تشخیص گروه های خونی و نیز بعضی باکتری ها یا بیماری های عفونی استفاده می شود.

 

عکس مريم علی پور

اتوتروف Autotroph

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 6:56 AM
 

ارگانیسم هایی هستند که با استفاده از CO2 هوا به عنوان منبع کربن همهٔ مواد آلی مورد نیاز خود را به تنهایی می‌سازند. بعضی از اعضای این گروه انرژی مورد استفاده برای سوخت و ساز خود را از نور به دست می‌آورند و در نتیجه فتوسنتزکننده نیز محسوب می‌شوند که به نام فتو اتوتروف نامیده می شوند. بعضی دیگر انرژی خود را از شکستن ترکیبات شیمیایی بدست می آورند و به همین دلیل شیمیو اتوتروف نامیده می شوند.


عکس مريم علی پور

ادجونت Adjuvant

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 6:56 AM
 

عاملی که با اتصال به آنتی ژن موجب افزایش پاسخ ایمنی میزبان علیه آنتی ژن می شود.(خاصیت آنتی ژنیک آنتی ژن را افزایش می دهد)


 


صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  24  (ادامه)
  همه