دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکیدر حال حاضر بر اساس زمان آخرین تغییر به صورت صعودی مرتب شده است ترتیب نمایش: بر اساس زمان آخرین تغییر به صورت نزولی | بر اساس زمان تعریف

صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  24  (ادامه)
  همه

عکس مريم علی پور

جایگاه کاتالیزوری Catalytic site

از مريم علی پور در Tuesday، 28 August 2012، 3:45 PM
 

توالی آمینو اسیدی روی یک آنزیم که محل اثر سوبسترا می باشد و از آن تحت عنوان جایگاه کاتالیتیک (active site) هم یاد می شود.

عکس مريم علی پور

کاتیون Cation

از مريم علی پور در Tuesday، 28 August 2012، 5:43 PM
 

به یون با بار مثبت گفته می شود.


 

عکس مريم علی پور

لنفوسیت سی دی 4 CD-4 lymphocytes

از مريم علی پور در Tuesday، 28 August 2012، 6:04 PM
 

نوعی لنفوسیت T کمکی است که مولکول چسبنده CD-4 بر روی سطح آن باند شده است.

عکس مريم علی پور

کاتالاز Catalase

از مريم علی پور در Tuesday، 28 August 2012، 7:15 PM
 

آنزیمی که تجزیه پراکسید هیدروژن به مولکول های اکسیژن و آب را کاتالیز می کند. از این آنزیم در افتراق استافیلوکوک ها از استرپتوکوک ها در آزمایشگاه میکروب شناسی استفاده می شود.


عکس تكتم لساني

شکلات آگار Chocolate Agar

از تكتم لساني در Wednesday، 29 August 2012، 5:34 PM
 

محیط کشتی است که در آن برخی مکروارگانیسم‏های مشکل پسند که برای رشد خود نیاز به گلبول‏های لیز شده دارند رشد می‏کنند. 


عکس مريم علی پور

کوآنزیم Coenzyme

از مريم علی پور در Thursday، 30 August 2012، 2:15 PM
 

یک ماده آلی غیر پروتئینی که معمولا شامل یک ویتامین یا ماده معدنی است و در ترکیب با یک پروتئین خاص، به نام آپوآنزیم، تشکیل یک سیستم آنزیمی فعال را می دهد.

 

عکس مريم علی پور

اتوکلاو Autoclave

از مريم علی پور در Monday، 3 September 2012، 4:31 PM
 

دستگاهی که در آن از تاثیر گرما و فشار بخار آب برای کشتن میکروارگانیسم ها و استریل کردن مواد پایدار به حرارت و رطوبت استفاده می شود.


عکس مريم علی پور

انرژی فعال سازی Activation energy

از مريم علی پور در Monday، 3 September 2012، 4:34 PM
 

حداقل انرژی لازم به منظور افزایش تراز انرژی مولکول و انجام واکنش خودبه خودی را گویند.


 

 

عکس مريم علی پور

آبسه Abscess

از مريم علی پور در Monday، 3 September 2012، 4:34 PM
 

تجمع متمرکز چرک در یک بافت که بوسيله تجزيه بافت و ایجاد حفر تشکيل مي شود.


                                      

      

عکس مريم علی پور

آئروتاکسیس Aerotaxis

از مريم علی پور در Thursday، 6 September 2012، 9:55 AM
 

واکنش با اکسیژن (پاسخ به اکسیژن)

 

 


صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  24  (ادامه)
  همه