دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی


می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  24  (ادامه)
  همه

ب

عکس مريم علی پور

بلاستوسپور Blastospore

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 6:29 PM
 

به اسپور قارچ گفته می شود که توسط جوانه زدن سلول قارچ والد تولید می گردد.


عکس مريم علی پور

بی او دی (Biological Oxygen Demand (BOD

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 6:38 PM
 

مقدار اکسیژن مورد نیاز در یک نمونه آب که توسط میکروارگانیسم های هوازی برای تجزیه مواد آلی استفاده می شود و به عنوان یک مقیاس اندازه گیری برای میزان آلودگی آب بکار می رود. بی او دی همچنین "نیاز بیولوژیکی به اکسیژن" نامیده می شود.

عکس مريم علی پور

بیماری Disease

از مريم علی پور در Wednesday، 26 September 2012، 1:17 AM
 

 یک فرایند پاتولوژیک که منجر به انحراف یا وقفه در ساختار طبیعی یا عملکرد هر بخش از بدن، ارگان و یا سیستم می شود. این فرایند ناشی از علل مختلف از جمله عفونت، نقص ژنتیکی و یا استرس های محیطی می باشد و دارای یک سری علایم و نشانه ها می باشد که با معاینات فیزیکی و تست های آزمایشگاهی تشخیص داده می شود.

 

عکس مريم علی پور

بیوتکنولوژی Biotechnology

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 6:31 PM
 

استفاده از میکروارگانیسم هایی همچون باکتری ها یا مخمرها و یا مواد بیولوژیکی، همچون آنزیم ها به منظور انجام فرآیندهای صنعتی یا تولیدات خاص، از قبیل تولید برخی داروها، هورمون های مصنوعی و غیره.عکس مريم علی پور

بیوسفر Biosphere

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 10:57 PM
 

بخشی از زمین و جو آن که در آن زندگی وجود دارد.

ت

عکس دكترمجيد زارع بيدکي

تاژک Flagella

از دكترمجيد زارع بيدکي در Tuesday، 25 September 2012، 12:59 AM
 

زایده ی پروتینی طویل در سطح خارجی بعضی از باکتری ها که باعث تحرک آنها می شود.عکس مريم علی پور

تراکم موجودات زنده Biomass

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 6:36 PM
 

جرم کل تمام موجودات زنده در یک محیط خاص.


عکس انوشه كريم زاده

ترمیم با خارج کردن Excision repair

از انوشه كريم زاده در Wednesday، 26 September 2012، 1:19 PM
 

مکانیسم ترمیم DNA با خارج کردن نوکلئوتید آسیب دیده و جایگزین کردن آن با نوکلئوتید سالم و مکمل با زنجیره ی مقابل.


عکس انوشه كريم زاده

تست الیزا ELISA

از انوشه كريم زاده در Wednesday، 26 September 2012، 1:19 PM
 

رجوع شود به Enzyme - linked immunosorbent assay عکس مريم علی پور

تست فیکساسیون کمپلمان Complement fixation test

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 1:27 AM
 

یک روش سرولوژیکی که در طی آن ازمصرف کمپلمان جهت تعیین و اندازه گیری آنتی بادی ها، آنتی ژن ها یا هر دو استفاده می شود.صفحه: (قبلی)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  24  (ادامه)
  همه