دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی


می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  ...  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24
  همه

گ

عکس انوشه كريم زاده

گامت Gametes

از انوشه كريم زاده در Thursday، 27 September 2012، 5:42 PM
 

هر یک از سلول های هاپلوئید نر (اسپرم) و ماده (تخمک ) که برای آغاز تکامل فرد جدید آمیزش آن ها در روند تولیدمثل جنسی ضروری است.


عکس مريم علی پور

گروه کربوکسیل Carboxyl group

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 6:21 PM
 

بنیان کربوکسیل با ساختار COOH-- که از دو بخش کربونیل (RR'C=O) و هیدروکسیل (R-O-H) تشکیل شده است. 

عکس مريم علی پور

گندزدا Disinfectant

از مريم علی پور در Thursday، 27 September 2012، 5:45 PM
 

عاملی مانند گرما، تابش و یا یک ماده شیمیایی که باعث از بین بردن، خنثی کردن و ممانعت از رشد میکروارگانیسم های حامل بیماری می شود. این واژه بیشتر برای مواد شیمیایی مانند فنول استفاده می شود و از آن جایی که بیش از حد قوی می باشد برای بافت های زنده استفاده نمی گردد. گندزداهای شیمیایی همیشه در مقابل تشکیل اسپور باکتریایی موثر نیستند.


عکس مريم علی پور

گندزدایی Disinfection

از مريم علی پور در Thursday، 27 September 2012، 5:56 PM
 

روند کاهش یا از بین بردن میکروارگانیسم های بیماری زا یا ویروس ها در داخل یا بر روی یک ماده به گونه ای که دیگر خطرناک تلقی نشود.


ی

عکس انوشه كريم زاده

یوباکتر Eubacteria

از انوشه كريم زاده در Thursday، 27 September 2012، 5:56 PM
 

یک جنس از باکتری های گرم مثبت بی هوازی که از آرک باکتری ها متمایز می شوند.


عکس انوشه كريم زاده

یوتروفیک Eutrophic

از انوشه كريم زاده در Thursday، 27 September 2012، 5:54 PM
 

حالت تغذیه ی طبیعی (مناسب)


عکس انوشه كريم زاده

یوتروفیکاسیون Eutrophication

از انوشه كريم زاده در Thursday، 27 September 2012، 5:53 PM
 

رشد بیش از حد یک نوع موجود زنده که به ضرر سایر موجودات در اکوسیستم مشابه می شود.


عکس انوشه كريم زاده

یوکاریوت Eukaryote

از انوشه كريم زاده در Thursday، 27 September 2012، 5:52 PM
 

ارگانیسمی که به دلیل داشتن هسته ی واقعی محصور شده با غشا و داشتن اندامک از سلول های پروکاریوت متمایز می شود.صفحه: (قبلی)   1  ...  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24
  همه