دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی


می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  24  (ادامه)
  همه

E

عکس انوشه كريم زاده

Eclipse period

از انوشه كريم زاده در Monday، 22 October 2012، 12:27 PM
 

مدت زمان بین ورود ویروس به سلول تا ظاهر شدن ویروس بالغ و فعال در درون سلول.

F

عکس انوشه كريم زاده

Facultatively extracellular

از انوشه كريم زاده در Tuesday، 27 November 2012، 7:52 PM
 

میکرو ارگانیسم هایی که قادرند در درون سلول یا خارج آن رشد کنند.

آ

عکس مريم علی پور

آئروتاکسیس Aerotaxis

از مريم علی پور در Thursday، 6 September 2012، 9:55 AM
 

واکنش با اکسیژن (پاسخ به اکسیژن)

 

 

عکس مريم علی پور

آئروتولرنت Aerotolerant

از مريم علی پور در Thursday، 6 September 2012، 9:55 AM
 

باکتری هایی هستند که به شکل بی هوازی تنفس دارند ولی می توانند در حضور اکسیژن هم زنده بمانند. (باکتریهای بیهوازی مقاوم به هوا)

عکس مريم علی پور

آئروسل Aerosol

از مريم علی پور در Thursday، 6 September 2012، 9:55 AM
 

ازپراکنده شدن یک مادۀ جامد یا مایع در هوا آئروسل بوجود می آید.(سوسپانسیونی از ذرات مایع یا جامد)

عکس مريم علی پور

آبسه Abscess

از مريم علی پور در Monday، 3 September 2012، 4:34 PM
 

تجمع متمرکز چرک در یک بافت که بوسيله تجزيه بافت و ایجاد حفر تشکيل مي شود.


                                      

      

عکس مريم علی پور

آدنوزین تری فسفات Adenosine triphosphat

از مريم علی پور در Thursday، 6 September 2012، 9:55 AM
 

منبع اصلی انرژی سلول.


عکس مريم علی پور

آدنوزین دی فسفات Adenozine diphosphate

از مريم علی پور در Thursday، 6 September 2012، 9:55 AM
 

ماده شیمیایی که از جداشدن یک اتم فسفر از آدنوزین تری فسفات و آزاد شدن انرژی شکل می گیرد.


عکس مريم علی پور

آدنوزین مونو فسفات حلقوی cAMP

از مريم علی پور در Tuesday، 25 September 2012، 2:26 PM
 

مولکولی حلقوی که از آدنوزین تری فسفات مشتق می شود و یک پیامبر ثانویه در سطح سلولی است. این مولکول تنظیم تعداد زیادی از فعالیت های متابولیک را در این سطح بر عهده دارد و میانجی اثر بسیاری از هورمون ها می باشد.

 

 

عکس مريم علی پور

آرکئوباکتری Archaebacteria

از مريم علی پور در Thursday، 6 September 2012، 9:56 AM
 

این میکروارگانیسم ها گروهی از باکتری های اولیه هستند که فاقد دیواره سلولی پپتیدوگلیکانی می باشند و در شرایط زیست محیطی بسیار سخت مثل محیط های گرم با درجه شوری بالا قادر به زندگی هستند. از جمله آن ها می توان به متانوژن ها اشاره کرد.


صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  24  (ادامه)
  همه