ژن Gene

یک قطعه از کروموزوم که تمام اطلاعات لازم برای ساخت یک محصول (زنجیره پلی پپتیدی یا مولکول RNA) را دارد.


» دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی