بیماری Disease

 یک فرایند پاتولوژیک که منجر به انحراف یا وقفه در ساختار طبیعی یا عملکرد هر بخش از بدن، ارگان و یا سیستم می شود. این فرایند ناشی از علل مختلف از جمله عفونت، نقص ژنتیکی و یا استرس های محیطی می باشد و دارای یک سری علایم و نشانه ها می باشد که با معاینات فیزیکی و تست های آزمایشگاهی تشخیص داده می شود.

 

» دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی