اگزوتوکسین Exotoxin

نوعی سم قوی ، پروتئینی و محلول که سلول باکتریایی آن راتولید و ترشح می کند.


» دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی