آنزیم Enzyme

یک کاتالیزور پروتئینی که واکنش های آنزیمی مواد دیگر را کاتالیز می کند.


» دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی