پوشش Envelope

غشا یا ساختار احاطه کننده ی سیتوپلاسم سلول که در باکتری شناسی به مجموعه ی کپسول ، دیواره ی سلولی و غشای پلاسمایی باهم اطلاق می شود.


» دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی