تست الیزا ELISA

رجوع شود به Enzyme - linked immunosorbent assay » دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی