ادم Edema

تجمع غیر طبیعی مایع در فضای بین سلولی بدن.


» دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی