دی ساکارید Disaccharide

اصطلاح کلی برای کربوهیدرات هایی که از اتحاد دو مولکول مونوساکارید شکل گرفته اند.ساکاروز رایج ترین قند دی ساکارید می باشد.

 

» دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی