داکسی ریبونوکلئیک اسید Deoxyribonucleic acid

یک اسید نوکلئیک که به عنوان یک درشت مولکول در سلول حامل اطلاعات ژنتیکی است.از دو زنجیره طویل از نوکلئوتید ها به شکل مارپیچ دوگانه تشکیل یافته است.ترتیب و توالی نوکلئوتید ها خصوصیات وراثتی را معین می کند.

» دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی