میکروسکوپ Microscope

ابزاری برای بزرگنمایی میکروارگانیسم ها به طوری که با چشم قابل مشاهده گردند.


 

» دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی