سیتوکروم Cytochromes

یک نوع از پروتئین های معمولا رنگی است که نقش مهمی را در فرایند های اکسیداتیو و انتقال انرژی در خلال متابولیسم وتنفس سلولی بر عهده دارد. سیتوکروم ها ناقل الکترون هستند. آن ها محتوی یک گروه هم هستند و از لحاظ ساختاری به هموگلوبین و کلروفیل شباهت دارند. پایدارترین نوع سیتوکروم نوع C است.


» دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی