مژه Cilium

ارگانل حرکتی کوتاه و نازک در سطح برخی سلول ها و ارگانیسم های میکروسکوپی یوکاریوتیک، خصوصا پروتوزوآها. مژه ها قادر به ایجاد حرکات شلاقی هستند که پارامسی از این ویژگی برای حرکت بهره می برد. مجاری تنفسی انسان هم حاوی مژه هایی هستند که مواد خارجی هوا را قبل از رسیدن به ریه ها حذف می کنند.


» دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی