مزمن Chronic

 شرایط یک بیماری که بویژه با دوره طولانی از ظهور تظاهرات بالینی مشخص می شودبرخی بیماری های عفونی، مثل سل، بروسلوز، ایدز و یا  بعضی بیماری های غیر عفونی،  مثل دیابت و فشار خون  این گونه هستند.


» دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی