کموتاکسی Chemotaxis

حرکت یک ارگانیسم یا سلول در پاسخ به یک ماده شیمیایی. (در جهت شیب غلظت شیمیایی یا به دور از محرک شیمیایی که براین اساس به ترتیب به انواع مثبت و منفی تقسیم می شود.)


» دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی