شیمیو اتوتروف Chemoautotrophs

موجودات زنده ای که از مواد شیمیایی غیر آلی به عنوان منبع انرژی و از CO2 به عنوان منبع اصلی کربن استفاده می کنند و مواد مغذی خود را از طریق اکسیداسیون ترکیبات شیمیایی معدنی به دست می آورند.


» دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی