ایمنی با واسطه سلول Cell- mediated immunity

پاسخ ایمنی با واسطه سلول های لنفوسیت T

 

 

» دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی