باکتری ها Bacteria

سلسله بزرگی از ارگانیسم های پروکاریوتیک که اتدازه آنها معمولا در حد چند میکرومتر است و ایتدایی ترین موجودات زنده شناخته می شوند.
» دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی