میکروبیولوژی Microbiology

علمی که به مطالعه ساختمان و عمل موجودات زنده ذره بینی می پردازد. این علم به حسب ساختار متفاوت میکروارگانیسم ها به انواع شاخه های باکتری شناسی، ویروس شناسی، قارچ شناسی، تک یاخته شناسی، کرم شناسی و .... و به حسب کارکرد و تاثیر گذاری متفاوت میکروارگانیسم ها در طبیعت و محیط زیست انسان به انواع شاخه های میکروبیولوژی پزشکی، میکروبیولوژی دامپزشکی، میکروبیولوژی خاک، میکروبیولوژی غذایی، میکروبیولوژی صنعتی، بیو تکنولوژی و ... تقسیم بندی می شود.


» دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی