میکروب Microbe

موجود زنده ریزی که برای دیدن آن نیاز به استفاده از میکروسکوپ است. همچنین به نام میکروارگانیسم (Microorganism) یا جرم (Germ) نیز نامیده می شود.


» دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی