کربوهیدرات Carbohydrate

ترکیبی که حاوی اتم های کربن، هیدروژن و اکسیژن در نسبت های 1:2:1 می باشد.

» دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی