سرطان Cancer

هر نوع رشد بدخیم یا تومور، ناشی از تقسیم سلولی غیر طبیعی و غیر قابل کنترل که ممکن است از طریق سیستم لنفاوی و یا جریان خون به سایر نقاط بدن گسترش (متاستاز) یابد.

» دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی