آدنوزین مونو فسفات حلقوی cAMP

مولکولی حلقوی که از آدنوزین تری فسفات مشتق می شود و یک پیامبر ثانویه در سطح سلولی است. این مولکول تنظیم تعداد زیادی از فعالیت های متابولیک را در این سطح بر عهده دارد و میانجی اثر بسیاری از هورمون ها می باشد.

 

 

» دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی