باکتریمی Bacteremia

پیدایش باکتری ها در جریان خون به هر علتی از جمله زخم، عفونت و یا عمل جراحی.  باکتریمی به طور بالقوه می تواند به سپتی سمی (گند خونی) یا سپسیس کشنده منجر شود.

» دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی