آنتی ژن Antigen

آنتی‌ژن ماده‌ای است که توانایی تحریک دستگاه ایمنی بدن جانور را دارد و اختصاصا با آنتی‌ بادی های تولید شده توسط دستگاه ایمنی واکنش می‌دهد. ماهیت شیمیایی یک آنتی ژن میتواند پروتئین، پلی ساکارید، لیپید و حتی اسید نوکلئیک باشد اما معمولا ساختار های پروتئینی و پلی ساکاریدی  خاصیت آنتی ژنیسیته بیشتری از خود نشان می دهند.» دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی