آنتی بیوتیک Antibiotic

ماده ای که عمدتا توسط برخی از ميکروارگانيسم ها (باکتری، کپک) توليد می شود و اثر مهاری يا تخريبی خود را روی ساير ميکروارگانيسم ها ظاهر می سازد .

» دایره المعارف مصور میکروب شناسی پزشکی